Kwaliteit & Registratie

Kwaliteitswaarborg

Kwaliteitsbewaking
Ik houd mijn niveau onder meer op peil met bijscholingen. Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering neem ik deel aan intervisiegroepen, en incidenteel aan supervisie.

Opleidingsniveau
Ik ben universitair geschoold. Ik ben gediplomeerd coach en counselor bij de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Ik ben gediplomeerd hypnotherapeut bij Academie Hypnos. Extra scholingen volgde ik voor EMDR en ACT. Als docent bij Academie Hypnos ontwikkel ik lessen over ‘Hypnotherapie bij Trauma’ en  ‘Hypnotherapie en ACT’.

Registratie SNRO:
Mijn opleiding Medische en Psychosociale Basiskennis is SNRO-geaccrediteerd: OP.17.06.30.412216.01.CL0xx

Klachtenregeling

Als registerlid van de NBVH en NFG-registerlid houd ik mij aan de beroepscodes van beide beroepsverenigingen. Als je een klacht hebt over mij, en we komen er samen niet uit, dan kun je je klacht voorleggen aan de klachtfunctionaris van de NFG; deze zal proberen te bemiddelen in het gesprek. Lost een gesprek het probleem niet naar tevredenheid op, dan kun je terecht bij de geschillencommissie van de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (de TCZ) van de koepel waarbij de NFG is aangesloten. Het College van Toezicht en het College van Beroep van de stichting TCZ bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.

Wettelijke regelingen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In mijn privacyreglement zijn regels vastgelegd omtrent het vastleggen en bewaren van persoonsgegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingegaan op 25 mei 2018. Persoonlijke gegevens worden transparant en in overeenstemming met de wet op zorgvuldige wijze verwerkt. Hierbij geldt beroepsgeheim. Niets hiervan wordt, behoudens uitzonderingen voor de wet, zonder uitdrukkelijk overleg en met instemming van de cliënt gedeeld met derden. 
Desgewenst kun je het uitgebreidere document met het Privacy Reglement bij mij opvragen.

Algemene Voorwaarden Beroepspraktijk
Bij de uitoefening van mijn praktijk zijn algemene voorwaarden van toepassing. Hierin zijn voorwaarden vastgelegd waarop behandeling wordt overeengekomen, beëindigd, of gewijzigd, en hoe wordt omgegaan met privacy, betaling en klachten.
Desgewenst kun je het document met de Algemene Voorwaarden bij mij opvragen.

Registraties

Als registertherapeut sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. De NFG hanteert een strikte beroepscode en ziet toe op de professionaliteit van haar leden. Zij stelt o.m. jaarlijkse bijscholing, het bijhouden van vakliteratuur en intervisie verplicht.
licentie 008747

Als registertherapeut sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten. De NBVH is de beroepsvereniging van hypnotherapeuten in Nederland. Leden moeten voldoen aan strenge eisen, waarbij de licentie jaarlijks wordt gecontroleerd.
licentie 2020016

Ik ben aangesloten bij de stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De RBCZ certificeert en registreert beroeps-beoefenaren van de complementaire geneeswijzen (artsen en therapeuten op minimaal Hbo-niveau). Als RBCZ-geregistreerde ben ik vrijgesteld van BTW voor individuele behandelingen.
licentie 180220R

Ik ben ingeschreven in het register van de stichting TCZ. Hiermee onderschrijf ik de regels van het tuchtrecht van deze onafhankelijke geschilleninstantie voor complementaire zorg.

 geregistreerd hulpverlener & psychosociaal therapeut, hypnotherapeut

 vergoeding mogelijk

 afspraak op korte termijn